Aanvullend verlaagd tarief bij energetische renovatie van de gezinswoning Terug naar overzicht

Bij de aankoop van de gezinswoning kan een aanvullend verlaagd tarief toegekend worden als de woning ingrijpend energetisch gerenoveerd wordt.

Tarief
De koper van een gezinswoning moet slechts 6% registratierechten op de aankoopsom betalen als aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.

Voorwaarden
Aan alle volgende voorwaarden moet voldaan worden om van het aanvullend verlaagd tarief te kunnen genieten:

 • aankoop door een natuurlijk persoon: de aankoop moet gebeuren door een of meerdere natuurlijke personen samen en gelijktijdig; aankopen door rechtspersonen zijn dus uitgesloten.
 • aankoop van de enige gezinswoning die nadien ingrijpend energetisch wordt gerenoveerd:
  • de aankoop moet een woning betreffen. Het gaat dan om een onroerend goed dat hoofzakelijk dient of zal dienen voor de huisvesting van één gezin of een persoon; bouwgronden zijn dus uitgesloten van het gunstregime.
  • de koper of kopers mogen nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond;
  • de woning wordt ingrijpend energetisch gerenoveerd, zoals vermeld in artikel 1.1.1, §2, 50° van het Energiebesluit van 19 november 2010;
  • binnen een termijn van vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte wordt een energieprestatiecertificaat bouw bekomen, zoals vermeld in artikel 9.2.11 van het Energiebesluit van 19 november 2010, waaruit blijkt dat de renovatiewerken die uitgevoerd zijn betrekking hebben op zo'n ingrijpende energetische renovatie.
 • aankoop van de hele volle eigendom; de aankoop van een onverdeeld deel van een woning, of enkel van de blote eigendom of vruchtgebruik bijvoorbeeld volstaat dus niet.
 • het moet gaan om een zuivere aankoop; ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking;
 • de koper wordt op het adres van de gekochte woning ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte.
Opmerking: Vervreemding van onroerend bezit binnen het jaar

Als de koper op het moment van de aankoop nog eigenaar is van een andere woning of bouwgrond, kan hij in de volgende gevallen toch onmiddellijk het gunsttarief bekomen:
 • als hij zich er toe verbindt om het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de akte van verkrijging volledig en ten bezwarende titel te vervreemden en hij aantoont dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging van de nieuwe woning;
 • als het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de notariële akte van verkrijging, minnelijk of gedwongen, wordt onteigend.

BRON: VLAAMSE BELASTINGSDIENST – VLAAMSE OVERHEID