Hervorming verkooprechten in een notendop Terug naar overzicht

De Vlaamse regering heeft het decreet rond de hervorming van de verkooprechten op 18 mei 2018 bekrachtigd. Het decreet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 mei. De nieuwe tarieven zijn van toepassing vanaf 1 juni 2018.

Geen “klein beschrijf” of “abattementen” meer
Het meest essentiële onderdeel van de hervorming van het verkooprecht is het vervangen van het klein beschrijf en de abattementen door een nieuw tarief van 7% voor de aankoop van de eigen gezinswoning.
In concreto verdwijnen zowel het klein beschrijf als het standaardabattement, het bij-abattement en het renovatieabattement. In ruil daarvoor zakt het tarief van 10% naar 7% bij de aankoop van de gezinswoning.
Voor de aankoop van een tweede verblijf, een reguliere huurwoning of elke andere woning dan de gezinswoning blijft het tarief van 10% onverkort gelden.

Voorwaarden verbonden aan het 7% tarief
Om van het nieuwe tarief van 7% te kunnen genieten moeten een aantal voorwaarden in acht worden genomen:
1° De koper mag niet voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.
2° De koper moet er zich toe verbinden binnen twee jaar na de datum van de authentieke aankoopakte zijn inschrijving te nemen in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister op het adres van de aangekochte woning. Opmerkelijk is dat de eerste voorlopige teksten geen verplichting bevatten om de domiciliëring gedurende een bepaalde tijd te behouden op het adres van de aangekochte woning.
3° Er moeten bepaalde vermeldingen opgenomen worden in de authentieke akte, waaruit blijkt dat de koper beroep wenst te doen op het 7%-tarief en de rechtenvermindering.

Opvallend en belangrijk is dat het 7%-tarief gecumuleerd zal kunnen worden met de meeneembaarheid van eerder betaalde verkooprechten.

Bouwgronden worden expliciet uitgesloten. Voor de aankoop van een bouwgrond zal men dus nooit van het tarief van 7% kunnen genieten.

Verder nog te onthouden is dat de tolerantieregeling van het causaal verband behouden blijft. Die bestaat er in se uit dat het 7%-tarief toch kan worden ingeroepen wanneer men nog een andere woning bezit, op voorwaarde dat deze uiterlijk binnen één jaar na de datum van de aankoopakte van de nieuwe woning verkocht wordt.

Rechtenvermindering
De rechtenvermindering van € 5.600,- (extra korting) kan alleen worden toegepast in combinatie met het 7%-tarief. De koper moet dus aan alle hierboven reeds geschetste voorwaarden voldoen. Daar komt nog één bijkomende vereiste bij, te weten; de verkoopwaarde van de aangekochte woning mag met name maximaal 200.000€ bedragen. Deze waarde wordt verhoogd met 20.000€ in de centrumsteden en de gemeenten van de Vlaamse Rand. Let hierbij op; voor de fiscus kan de “verkoopwaarde” hoger liggen dan de “verkoopprijs”.

Wat wijzigt er nog?
- Wanneer de koper er zich toe verbindt om de gezinswoning binnen 5 jaar na de aankoop te zullen onderwerpen aan een ingrijpende energetische renovatie, zal hij kunnen genieten van een extra verlaagd tarief van 6%. De renovatie moet dan wel beantwoorden aan strenge EPB-eisen.
- Wanneer men een beschermd monument of een pand met een hoge erfgoedwaarde aankoopt om er de gezinswoning te vestigen zal het tarief zelfs verlaagd worden tot 1%. Voorwaarde is wel dat het verkregen voordeel daadwerkelijk geïnvesteerd wordt in de woning (tot behoud en versterking van de erfgoedwaarde).
- Wie een woning aankoopt en vervolgens binnen drie jaar een huurcontract afsluit met een Sociaal Verhuur Kantoor, zal in aanmerking komen voor een korting van 3%, waardoor het tarief zoals bij de gezinswoning daalt van 10% naar 7%.
- Het tarief van 4% voor de beroepsverkopers wijzigt niet. Ook aan de meeneembaarheid wordt op zich niets veranderd, behoudens het feit dat het grensbedrag van 12.500€ niet langer fixed zal zijn. Het decreet voorziet immers in de mogelijkheid van indexatie.

Wenst graag een meer uitgebreide toelichting over de hervorming van de verkooprechten, dan kan u die steeds bij ons bekomen.